Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Στον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο (ΠΕΣ) λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των προσώπων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες.

Ο ΠΕΣ είναι σύμμορφος προς τo Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation – GDPR) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτός εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Απριλίου 2016, και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαϊου 2018.

Ποιου είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία κοινοποιούνται σε μας οικειοθελώς. Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιούνται σε μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν: Ονομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και άλλες πληροφορίες οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία των δράσεων του ΠΕΣ. Επιδιώκουμε να συλλέγουμε κατά το δυνατόν λίγοτερες πληροφορίες, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αυτές προορίζονται.

Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια κατά τη χρήση των πληροφοριών τις οποίες συλλέγουμε. Κάνουμε χρήση των δεδομένων για κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Τηρούμε αρχείο των μελών μας.
  2. Καταγράφουμε τους συμμετέχοντες στις δράσεις μας.
  3. Ενημερώνουμε τα μέλη μας σχετικά με τις δράσεις μας είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Εσωτερική επεξεργασία δεδομένων για τη στήριξη των δράσεών μας.
  5. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και άλλους τρόπους εφαρμόζοντας αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΕΣ.

Διαφάνεια και επιλογή

Οπως προαναφέρθηκε, δίνουμε έμφαση στην πλήρη διαφάνεια κατά τη χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε, και καθώς επιλέγουμε το σκοπό για τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δίδεται πάντοτε η επιλογή να αποδεχθούν ή όχι τους όρους χρήσης δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και επικαιροποίηση αυτών

Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε τις βάσεις δεδομένων μας ακριβείς και επικαιροποιημένες, στο βαθμό που τα μέλη ή οι επισκέπτες προμηθεύουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι πάντοτε διαθέσιμα προς επισκόπηση και ανανέωση.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο διάστημα τα μέλη του ΠΕΣ ή οι επισκέπτες έχουν κάποιου είδους σχέση με αυτόν. Εχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προκειμένου να είμαστε σύμμορφοι προς τις νομικές μας υποχρεώσεις, για την επίλυση διαφορών, για την αποτροπή κατάχρησης εμπιστοσύνης, αλλά και για την εκτέλεση συμφωνιών.

Κοινοποίηση πληροφοριών

Ο ΠΕΣ δεν κοινοποιεί, ούτε πωλεί τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς ή οντότητες για εμπορικούς σκοπούς. Η μόνη επιτρεπτή κοινοποίηση είναι εκείνη η οποία συμφωνεί με κάποιον από τους σκοπούς που διευκρινίζονται στην παραπάνω παράγραφο με τίτλο «Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε».

Δημοσιευμένες πληροφορίες και ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες μας έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τη διεύθυνση IP των επισκεπτών, καθώς και σχετικά με το ποιες από τις σελίδες μας αυτοί επισκέπτονται. Εχουν επίσης τη δυνατότητα να τοποθετούν διαδικτυακά cookies στους υπολογιστές των επισκεπτών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες, για στατιστικούς λόγους και άλλες ρυθμίσεις. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή των επισκεπτών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φιλοξενούνται είτε από τη δική μας ιστοσελίδα, είτε από ιστοσελίδες τρίτων.

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων, των οποίων οι πολιτικές ιδιωτικότητας πιθανόν να διαφέρουν από τη δική μας. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες σε άλλες ιστοσελίδες, οι πληροφορίες των επισκεπτών υπόκεινται στις πολιτικές ιδιωτικότητας εκείνων των ιστοσελίδων. Προτρέπουμε τους επισκέπτες μας να μελετούν προσεκτικά την πολιτική ιδιωτικότητας κάθε μίας ιστοσελίδας την οποία επισκέπτονται.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψουμε τις προσωπικές πληροφορίες από ενδεχόμενη απώλεια, κατάχρηση και μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή και καταστροφή, παίρνοντας υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχονται κατά την επεξεργασία και στη φύση των προσωπικών πληροφοριών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ανακαλυφθεί παραβίαση ασφαλείας, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες και δυνατές ενέργειες προκειμένου να περιορίσουμε το πρόβλημα και θα ενημερώσουμε για τους σχετικούς κινδύνους τις τοπικές αρχές και τα πρόσωπα που έχουν θιγεί. Ερωτήσεις σχετικές με την Πολιτική Ιδιωτικότητας του ΠΕΣ μπορούν να απευθύνονται στην εξής διεύθυνση:

Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος,  Γ. Σουρή 14, 18547 Νέο Φάληρο – Πειραιάς, Ελλάδα