Κων/νου Παλαιολόγου 6, 54622 Θεσσαλονίκη peswork20@gmail.com

συντονιστικη πλατφορμα Host4Ukraine

Δελτίο Τύπου

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022

Η συντονιστική πλατφόρμα Host4Ukraine.com συνδέει προσφορές και αιτήματα βοήθειας στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ευρωπαϊκός Ευαγγελικός Σύνδεσμος (ΕΕΑ), σε συνεργασία με τη γερμανική – χριστιανικών αρχών – εταιρεία Churchpool, έχει ξεκινήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα www.host4ukraine.com προκειμένου να βοηθήσει στο συντονισμό συμπαράστασης στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία. Προσφορές βοήθειας και αιτήματα πάσης φύσεως διασταυρώνονται σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει αποτελεσματική διανομή της συμπαράστασης. Ο Thomas Bucher, Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ, επισημαίνει την αξία αυτής της πλατφόρμας: «Αυτή η τόσο αναγκαία ιστοσελίδα παίζει έναν κομβικό ρόλο. Προσθέτει ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο μέχρι τώρα έλειπε, στο ήδη πλούσιο παζλ Εκκλησιών και οργανώσεων οι οποίες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να στηρίξουν τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η γεωγραφική εμβέλεια της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς επιτρέπει σε άτομα από όλο τον κόσμο, οργανώσεις παροχής βοήθειας, Εκκλησίες και άλλους παράγοντες, να δημοσιεύουν προσφορές και αιτήματα για βοήθεια στους τομείς των καταλυμάτων, δωρεών, βασικών προμηθειών, θέσεων εργασίας, συμβουλευτικής και μεταφορών, να ανταποκριθούν στις αναφερόμενες προσφορές και ανάγκες, ή και να αναρτήσουν οι ίδιοι κάποιο αίτημα. Εάν, για παράδειγμα, Ουκρανοί πρόσφυγες στη Φρανκφούρτη/Γερμανία έχουν ανάγκη καταλύματος, έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τις διαθέσιμες προσφορές σε καταλύματα στην περιοχή της επιλογής τους και να κάνουν τις απαραίτητες επαφές, να ανταποκριθούν σε αυτές, ή να κάνουν οι ίδιοι τους μία ανάρτηση. Ένα άλλο παράδειγμα: Εκκλησίες από τη Ρουμανία, οι οποίες φιλοξενούν πρόσφυγες στις εγκαταστάσεις τους, και οι οποίες έχουν ανάγκη οικονομικών πόρων για την προμήθεια τροφίμων και για τα έξοδα θέρμανσης. Κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Host4Ukraine.com, έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης ενός αιτήματος για δωρεές, στο οποίο άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κι έτσι να βοηθήσουν με τρόπο πρακτικό.
Αρχικά, το Host4Ukraine.com ξεκίνησε σαν πλατφόρμα μόνο για καταλύματα, κάτι σαν το Airbnb για Ουκρανούς πρόσφυγες. Τις πρώτες βδομάδες, η ιστοσελίδα www.host4ukraine.com λάμβανε ημερησίως περίπου 30,000 ηλεκτρονικές επισκέψεις. Αυτή η δυναμική πρόκειται τώρα να μεταφερθεί και στα άλλα νέα πεδία της πλατφόρμας. Ακόμη, περισσότεροι τομείς, όπως π.χ. ο εθελοντισμός, πρόκειται να προστεθούν σύντομα. Γι’ αυτό το λόγο, ο ΕΕΑ καλεί σε ενεργή χρήση της πλατφόρμας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και συνεργασίας
Matthias Boehning
Office of the European Evangelical Alliance (EEA)
Address: European Evangelical Alliance, Reuterstr. 116, 53129 Bonn/Germany
E-Mail: matthias.boehning@europeanea.org
www.europeanea.org

Press Release

 

Monday, 11 April 2022

Coordination platform Host4Ukraine.com efficiently connects aid offers and requests in the context of the war in Ukraine

The European Evangelical Alliance (EEA), in cooperation with the German faith-based company Churchpool, has launched the online platform www.host4ukraine.com to help coordinate aid in the context of the war in Ukraine. Offers of help and requests of all kinds come together on the platform, which enables efficient distribution of aid. Thomas Bucher, General Secretary of the EEA, stresses the value of this platform: “This much needed website is playing an important hub-role. It adds an important and to date missing piece in the already rich puzzle of churches and organisations doing their utmost to support efforts to cope with the present crisis.”

READ MORE

The platform’s geographical reach is particularly remarkable, allowing individuals from all over the world, aid organisations, churches and other actors to post offers and requests for help in the areas of accommodation, donations, basic supplies, jobs, counselling and transport or respond to the listed offers and needs. If, for example, Ukrainian refugees in Frankfurt/Germany need accommodation, they can view accommodation offers in their chosen location and contact people, respond to them or post a request themselves. Another example would be churches from Romania hosting refugees in their facilities who need money for food and heating costs. Using Host4Ukraine.com, they can post a request for donations, whereupon people from all over the world would be able to donate and thereby help in a practical way.
Initially, Host4Ukraine was launched as an accommodation platform only, comparable to an Airbnb for Ukrainian refugees. In the first weeks, www.host4ukraine.com received about 30,000 daily website visitors. This momentum is now to be transferred to the other new areas of the platform. In addition, more areas such as volunteering are expected to be added soon. The EEA therefore calls for active use of the platform.

Press Contact / Cooperation Contact:
Matthias Boehning
Office of the European Evangelical Alliance (EEA)
Address: European Evangelical Alliance, Reuterstr. 116, 53129 Bonn/Germany
E-Mail: matthias.boehning@europeanea.org
www.europeanea.org

Νέα συντονιστική πλατφόρμα Host4Ukraine
η οποία συνδέει αποτελεσματικά προσφορές
βοήθειας και αιτήματα στα πλαίσια του πολέμου
στην Ουκρανία

Τι είναι το Host4Ukraine;

Το www.Host4Ukraine.com είναι μία ιστοσελίδα που χρησιμεύει ως πλατφόρμα για προσπάθειες συντονισμού στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία. Σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των ανθρώπων, ή να αναρτήσετε τα δικά σας αιτήματα στις κατηγορίες των καταλυμάτων, εφοδίων (π.χ. τροφών), υπηρεσιών (π.χ. μεταφορών), δωρεών και εργασίας. Το Host4Ukraine συνδυάζει την προσφορά και τη ζήτηση βοήθειας με αποτελεσματικό τρόπο και κάνει δυνατή τη συνεργασία εκκλησιών από μια χώρα στην άλλη. Η ιστοσελίδα δέχθηκε μεγάλο αριθμό επισκέψεων κατά τις πρόσφατες εβδομάδες και συνεχίζει να χρησιμεύει ως μία πλατφόρμα διασύνδεσης για πρόσφυγες, εργαζόμενους στον τομέα παροχής βοήθειας, αλλά και οργανισμούς παροχής βοήθειας.

Γιατί το Host4Ukraine είναι σημαντικό;

Ο Ευρωπαϊκός Ευαγγελικός Σύνδεσμος (ΕΕΑ) έχει λάβει μεγάλο αριθμό αιτημάτων από διάφορους οργανισμούς, ώστε να συνδράμει στο συντονισμό των προσπαθειών ανακούφισης της τρέχουσας κατάστασης του πολέμου στην Ουκρανία. Προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό των αιτημάτων, ο ΕΕΑ αποφάσισε να κάνει χρήση μίας ιστοσελίδας που θα συνδέει εκείνους που έχουν ανάγκη, με ανθρώπους, οργανισμούς και εκκλησίες που επιθυμούν να βοηθήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σε συνεργασία με το Churchpool, η ιστοσελίδα Host4Ukraine, η οποία αρχικά χρησίμευε ως πλατφορμα Airbnb για Ουκρανούς πρόσφυγες, έχει πλέον επεκταθεί και περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες, όπως δωρεές, εργασία, υπηρεσίες και εφόδια.

Κάντε καλή χρήση του

Προσευχόμαστε ώστε αυτή η πλατφόρμα να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με τους κατάλληλους ανθρώπους και οργανισμούς, και ώστε το δυναμικό του να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως. Προσευχόμαστε για εκείνους που προσφέρουν δωρεές, που βοηθούν άλλους να φθάσουν σε ασφαλή σημεία με την προσφορά μέσων μεταφοράς και καταλυμάτων, ή που απλώς πραγματοποιούν τη διασύνδεση ανάμεσα σε εκκλησίες αλλά και ανάμεσα σε ανθρώπους. Παρακαλούμε, κάντε χρήση αυτής της πλατφόρμας: Μοιραστείτε, δημοσιεύστε και δημιουργήστε προσφορές ή αιτήματα στην ιστοσελίδα Host4Ukraine.com

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Host4Ukraine για να στηρίξω τις προσπάθειές μου;

Είναι εύκολο…
1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα www.Host4Ukraine.com.
2. Κάντε κλικ στο “Sign up” (=εγγραφή) και ακολουθήστε τη διαδικασία. Εάν εκπροσωπείτε μία εκκλησία, εγγραφείτε ως οργανισμός και επιλέξτε την κατηγορία «εκκλησία».
3. Κάντε κλικ στο “browse listings” (=αναζητήστε καταχωρίσεις), ώστε να ελέγξετε τις υπάρχουσες καταχωρίσεις. Μεταξύ άλλων, έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε καταχωρίσεις ειδικά δημοσιευμένες από άλλες εκκλησίες.
4. Κάντε κλικ στο “+Create new listing” (=+δημιουργήστε νέα καταχώριση), ώστε να δημιουργήσετε μία νέα καταχώριση και ακουθήστε τη διαδικασία (περιλαμβάνει ταυτοποίηση).

 

New coordination platform Host4Ukraine
efficiently connects aid
offers and requests in the context of the war
in Ukraine

What is Host4Ukraine?

wwwHost 4 Ukraine com is a website that serves as a matchmakin g platform for coordinating efforts in the
context of the war in Ukraine We encourage you to visit the website and respond to people’s needs or post
your own requests in the categories accommodation, supplies (e g food), services (e g transport), donations
and jobs Host 4 Ukraine brings together supply and demand for aid in an efficient way and enables church
partnerships across borders The website has been heavily frequented in recent weeks and continues to
serve as a connection platform for refugees, aid workers and aid organizations alike

Why is this important?
The European Evangelical Alliance has received many requests from various organizations to help coordinate
relief efforts in the current situation of the war in Ukraine In order to cope with the number of requests, the
EEA decided to utilize a website to connect those in need with people, organizations and churches willing to
help in one way or another In cooperation with Churchpool, the Host 4 Ukraine website, originally an Airbnb
for Ukrainian refugees, was now expanded to include other categories such as donations, jobs, services and
supplies

Make good use of it
Wepray that this platform will help you to connect with the right people and organizations and that its
potential can be fully utilized We pray for those who are donating, helping others get to safe places by
providing transport and accommodation or simply by making connections between churches as well as
people Please use this platform S hare, publish and create offers or requests on Host 4 Ukraine com

How can I use Host4Ukraine to support my efforts?
It’s easy…
1.Go to the website www.host4ukraine.com
2.Click on “ Sign up ” and follow the If you are a church, sign up as an organization and choose
the type church.
3.Click on “ browse listings ” to check existing listings. Amongst others, you can filter for listings
specifically published from other churches.
4.Click on  “+ Create new listing ” to create a new listing and follow the procedure (including verification
of identity).